Yhdistyksen säännöt

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE
1§ Yhdistyksen nimi on Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry, Finlands Fysioterapeuter för
Bäckenbotten rf. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toimialue koko maa.

YHDISTYKSEN KIELET
2§ Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi kuitenkin niin että pöytäkirja- ja tiedotuskieli on suomi

YHDISTYKSEN TARKOITUS
3§ Yhdistyksen tarkoituksena on toimia lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapiasta
kiinnostuneiden fysioterapeuttien yhdyssiteenä, seurata ja kehittää tämän alueen fysioterapiaa ja
sen tutkimustyötä

TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
4§ Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen koulutus- ja tiedotustilaisuuksia
lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapiasta. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja pyrkii
luomaan suhteita koti- ja ulkomaisiin järjestöihin ja yhteisöihin.

TOIMINNAN TUKEMINEN
5§ Yhdistys voi toimintaansa liittyen järjestää koulutustilaisuuksia, omistaa ja hallita kiinteää ja
irtainta omaisuutta ja järjestää tilaisuuksissaan asianomaisella luvalla arpajaisia, ottaa vastaan
avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

YHDISTYKSEN VARSINAISET JÄSENET, KANNATTAJAJÄSENET JA KUNNIAJÄSENET
6§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Suomen Fysioterapeutit – Finlands
Fysioterapeuter SF-FF ry:n ja vastaavien ulkomaisten yhdistysten jäseniä. Jäsenistä 2/3 on
kuuluttava Suomen Fysioterapeutit ry:n. Kannattajajäseneksi voidaan valita yksityisiä henkilöitä
ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen hallitus
hyväksyy uudet jäsenet. Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua lantionpohjan
toimintahäiriöiden fysioterapiassa ansioituneita henkilöitä kunniajäsenikseen. Kunniajäsenyys ei
edellytä fysioterapeutin koulutusta.

EROAMINEN JA EROTTAMINEN YHDISTYKSESTÄ
7§ Yhdistyksen jäsenellä on oikeus koska tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen
pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenyys päättyy eroamisvuoden viimeisenä päivänä. Yhdistyksen
jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän on laiminlyönyt
jäsenmaksunsa suorittamisen tai jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää
yhdistyksen päämäärien toteutumista tai vahingoittaa sen mainetta. Erotettu jäsen menettää
kaikki oikeutensa yhdistyksessä välittömästi. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva
hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen
puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.
Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskeva asia esille
siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus hallituksen
puheenjohtajalle on tehty.

YHDISTYKSEN JÄSENMAKSU
8§ Varsinainen ja kannattajajäsen on velvollinen suorittamaan vuosikokouksen määräämän
jäsenmaksun. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

YHDISTYKSEN TOIMIELIMET
9§ Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

YHDISTYKSEN HALLITUS
10§ Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja
sekä neljä (4) muuta varsinaista jäsentä ja näille valitut henkilökohtaiset varajäsenet.
Puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) toimikaudeksi kerrallaan. Varsinaiset jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan, kuitenkin niin että,
varsinaisista ja henkilökohtaisista varajäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja koulutussihteerin
joko keskuudestaan tai ulkopuolelta. Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen
puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja kirjallisella kutsulla, joka on
annettava hallituksen jäsenille viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen hallituksen kokousta.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen silloin, kun siinä on puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan lisäksi läsnä vähintään kaksi (2) jäsentä.

NIMEN KIRJOITTAMINEN
11§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja,
kaksi yhdessä, tai joku heistä yhdessä hallituksen määräämän henkilön kanssa.

TOIMI- JA TILIKAUSI
12§ Yhdistyksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös ja toimintakertomus on tehtävä helmikuun loppuun mennessä ja luovutettava
tilintarkastajalle 15. maaliskuuta mennessä.

YHDISTYKSEN KOKOKSET
13§ Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä. Muita yhdistyksen
kokouksia pidetään, kun yhdistyksen hallitus tai kokous niin päättää tai kymmenesosa (1/10)
varsinaisista jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti hallitukselta ilmoitetun asian käsittelemiseksi.
Kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun kokousta on asianmukaisesti
pyydetty.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta
 4. Käsitellään edellisen vuoden varainhoitoa koskeva tilikertomus ja siihen liittyvä tilintarkastajan tarkastuskertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 6. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.
 7. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle.
 8. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 9. Päätetään toimintasuunnitelmasta kuluvaa toimikautta varten
 10. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
 11. Vahvistetaan yhdistyksen talousarvio.
 12. Käsitellään mahdolliset aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

KUTSU YHDISTYKSEN KOKOUKSIIN
14§ Kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta
kirjeitse tai Fysioterapia-lehdessä julkaistussa ilmoituksessa. Asiat, joita halutaan
vuosikokouksessa käsiteltäväksi, pitää ilmoittaa hallitukselle kirjallisesti viimeistään kuusi (6)
viikkoa ennen kokousta.

KOKOUSMENETTELY YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA
15§ Yhdistyksen kokouksessa johtaa puhetta vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja.
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan
arvalla, muissa asioissa voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.
Äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, jos vähintään 10 äänivaltaista kokouksen osanottajaa sitä
pyytää.

YHDISTYKSEN PURKAMINEN
16§ Jos yhdistys päättää purkautua, purkautumispäätös on tehtävä kahdessa (2) perättäisessä
yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on yksi (1) kuukausi ja purkamispäätökseen vaaditaan
kummassakin kokouksessa 3/4 annetuista äänistä. Yhdistyksen purkauduttua käytetään sillä
mahdollisesti olevat varat lantionpohjan toimintahäiriöidenfysioterapian hyväksi sen mukaan
kuin purkautumiskokouksessa päätetään.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
17§ Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos muutosta kokouskutsussa olleen maininnan
jälkeen on kannattanut vähintään 2/3 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.
MUUT MÄÄRÄYKSET

18§ Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.